วารสารประวัติศาสตร์ มศว
Online ISSN 3027-7035

กำหนดออกปีละ 1 ฉบับ มกราคม - ธันวาคม
ขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารประวัติศาสตร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการศึกษา และค้นคว้าในสาขาวิชาประวัติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย รวมถึงบทความของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

วารสารประวัติศาสตร์ มศว เปิดรับบทความโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บทความแต่ละบทความจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน 3 ท่าน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน

ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารประวัติศาสตร์ มศว

เผยแพร่แล้ว: 2024-01-24

บทบรรณาธิการ

สัญญา ชีวะประเสริฐ

บทสำรวจประเด็นคุณภาพการศึกษาไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2503-2514

ชัยชาญ ปรางค์ประทานพร, ศิริพร ดาบเพชร

91-118

ดูทุกฉบับ