ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันพุของเด็กอายุ 10-14 ปี ในเขตพื้นที่บ้านบางกระบือ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • น่ารัก จุดาบุตร
  • ธัญพร พลโกษฐ์
  • ชญาดา ศิริภิรมย์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างละ 70 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง มาตรฐาน และทดสอบสถิติไคสแควร์ (Chi-square Test) ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ 10-14 ปี อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 91.43 ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม การบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กอายุ 10-14 ปี มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปากกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กอายุ 10-14 ปี มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

References

Hongsakul, W., Insuk, S. (2018). Development of Thai Health Application Quality Assessment. Pharmacy

course Master's Degree (Community Pharmacy), Faculty of Pharmacy Naresuan University. (in thai).

Kaewsutta, M. et al, (2013). Causal Factors of Oral Hygiene Care Behaviors of Early Adolescents. Journal

Behavioral Sciences, Year 19, Issue 12. (in thai).

Krejcie, R.V., & D.W. Morgan. (1970). “Determining Sample Size for Research Activities”. Educational and

Psychological Measurement. 30(3): 607 – 610.

Numsang, T., Tantrarungroj, T. (2018). Testing the validity and reliability of Strategies for coping with Stress,

short version, Thai version. Master of Pharmacy Program (Community Pharmacy) Faculty of

Pharmacy Science Naresuan University. (in thai).

Office of Public Health. (2018). Report of the results of the 8th National Oral Health Survey. Thailand, 2017.

Nonthaburi. (in thai).

Sakulkaew, K. et al, (2020). Knowledge, Attitude and Behavior of Oral Health Care of Secondary School

Students. Elementary School, Ban Muang Dong School, Khok Klang Subdistrict, Non Sa-at District

Udon Thani Province. (in thai).

Suwakon, N., Wongsawat, P. et al, (2018). Study on factors affecting dental health care behaviors for

preventing dental caries of grade 6 students in Mueang District, Phitsanulok Province. (Thesis

Master's degree). Naresuan University. (in thai).

Wongkongkathep, S. (2012). Dental Public Health, . Factors influencing the incidence of tooth decay in

comparative Thai children. between the poor. Accessed from the

websitefile:///C:/Users/Admin/Downloads/thdphjo,+Journal+manager,+v17no1_5.pdf (in thai).

Punnawit, S., Thongthep, S. (2016). Comprehensive knowledge on health. and health behavior according to

the principles of happiness Commandments in students aged 10-14 years, Chaloem Phrakiat District

Nakhon Si Thammarat Province Sahavej Journal Science, Suan Sunandha Rajabhat University, 5(1), 3-7. (in thai).

Yosit, A. (2015). Behaviors and factors related to oral health care in preschool children by parents of

children in child development centers Tha Pha Municipality, Koh Kha District, Lampang Province.

(in thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-03