เกี่ยวกับวารสาร

เกี่ยวกับวารสาร

การตีพิมพ์บทความ

วารสารวิชการเฉลิมกาญจนาเป็นวารสารวิชาการ ที่มุ่งเน้นการตีพิมพ์บทความ ทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยมีการตีพิมพ์บทความในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กระบวนการ Peer Review

ประเภทของการรีวิว: Blind Review

จำนวนผู้อ่านบทความ: 3 ท่าน

ระยะเวลาในการอ่านบทความ: 1-2 เดือน

กำหนดการตีพิมพ์: ปีละ 2 ครั้ง ในฉบับเดือนมิถุนายน และธันวาคม