กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันพุของเด็กอายุ 10-14 ปี ในเขตพื้นที่บ้านบางกระบือ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy