เปรียบเทียบการพยากรณ์รายได้ทางหลวงพิเศษ โดยใช้ตัวแบบ ARIMA ARIMAX

ผู้แต่ง

  • พรพนา สระหารดิษ
  • ชานนทร์ ศิริกุลสถิต
  • ปรีดา มูสิกรักษ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบที่ดีที่สุดจากการเปรียบเทียบการพยากรณ์การซื้อขายราคาทองรูปพรรณด้วยตัวแบบ ARIMA และ ARIMAX  ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นจำนวน 72 เดือน ซึ่งตัวแปรต้นของการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMA ได้แก่ ข้อมูลรายได้ทางหลวงพิเศษ ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการพยากรณ์รายได้ทางหลวงพิเศษด้วยตัวแบบ ARIMA และการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ ARIMAX ได้แก่ ผลการพยากรณ์การซื้อขายด้วยตัวแบบ ARIMAX โดยใช้เกณฑ์ค่า MAPE MAE MSE RMSE Ljung-Box Q(18)  และ BIC โดยเกณฑ์เหล่านี้เลือกจากค่าที่ต่ำที่สุด และค่า p-value มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์รายได้ทางหลวงพิเศษด้วยตัวแบบ ARIMA(2,1,0) มีความแม่นยำกว่าตัวแบบ ARIMAX(3,1,0)  ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์รายได้ทางหลวงพิเศษตัวแบบ ARIMA(2,1,0) มีความแม่นยำกว่าตัวแบบ ARIMAX(3,1,0)  โดยมีค่า MAPE เท่ากับ 0.661 เปอร์เซ็นต์ มีค่า MAE เท่ากับ 0.123 มีค่า RMSE เท่ากับ 0.171

References

กาญจน์กรอง สุอังคะ. (2559). การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิด อุบัติเหตุจากการใช้

รถจักรยานยนต์. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

กัลยา วานิชย์บัญชา. การใช้ SPSS for Window ในการ วิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 29. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

สามลดา; 2560.

พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม และนันทวรรณ พิทักษะ. (2561). การประเมินผลกระทบด้านจราจรของด่านเก็บค่าผ่านทางโดยการ

จําลองสถานการณ์จราจร: กรณีศึกษาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว) ทางออกทาง

พิเศษบูรพาวิถีในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23. นครนายก: โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า; 2561. หน้า 20-35.

สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความคุ้มค่าโครงการด้านอำนวย

ความปลอดภัยบนทางหลวง.กรุงเทพฯ: กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม. 2562. หน้า 4-6.

สำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวง.ข้อมูลสถิติปริมาณจราจร.รายงานสรุปสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงระหว่าง

วันที่ 1 มกราคม 2558 - 1 เมษายน 2563. ระบบการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวง. กรุงเทพฯ: กรมทาง

หลวง. 2563.

Yang, H., et al. Application of Simulation-Based Traffic Conflict Analysis for Highway Safety Evaluation In:

th World Conference on Transport Research Society, Lisbon, Portugal, 11-15 July 2010.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-02