การตรวจสอบกรดซาลิซิลิก (สารกันรา) ในอาหารประเภทผักดองและผลไม้ดอง ในเขตตลาดสดตำบลมะม่วงสองต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น

ผู้แต่ง

  • สมศักดิ์ บุตราช
  • ปฏิมา บุญล้อม
  • ประคองศรี ถนอมนวล

คำสำคัญ:

กรดซาลิซิลิค การปนเปื้อน ผักและผลไม้ดอง

บทคัดย่อ

งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแหล่งจำหน่ายกรดซาลิซิลิค รวมถึงแหล่งจำหน่ายขายส่งผักและผลไม้ดอง พร้อมทั้งทดสอบการปนเปื้อนของกรคชาลิซิลิค ในตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอพระพรม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มตัวอย่างที่นำมาทดสอบ ได้แก่ผักดอง 5 ชนิด (ขิง ผักกาด หน่อไม้ กระเทียม และหัวไชโป๊ะ) และผลไม้ดอง 5 ชนิด (องุ่น มะม่วง มะดัน มะยม และมะขามดอง) โดยนำตัวอย่างทั้งหมดมาทดสอบหาการปนเปื้อนของกรคซาลิซิลิค ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น จากการศึกษาพบว่า กรดซาลิซิลิคมีจำหน่ายโดยทั่วไป ส่วนใหญ่มีชื่อเรียกทางการค้าว่าสารกันบูดหรือสารกันรา
มีชื่อทางเคมี คือ โซดียมเบนโซเนต และโซดียมโปรปี โอเนต ซึ่งแหล่งจำหน่ายขายส่งผักเละผลไม้ดองที่สำรวจนั้น พ่อค้าแม่ค้ารับมาจากแหล่งจำหน่ายขายส่งตลาดหัวอิฐ เมื่อทำการสุ่มตรวจตัวอย่างพบการปนเปื้อนในผักและผลไม้ดอง คิดเป็นร้อยละ 51.14 และ 60.00 จะเห็นได้ว่าพบการปนเปื้อนกรดซาลิซิลิตทั้งในผักเละผลไม้ดอง เนื่องจากในกระบวนการหมักดองจำเป็นต้องเติมสารเคมีลงไปเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้น

References

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (26 สิงหาคม 2565). สารพิษในอาหาร. งานวิจัย...ใช้ได้จริง. สืบค้นจาก http://drug.pharmacy.psu.ac.h/Question.asp

เคมีอุตสาหกรรม. (26 สิงหาคม 2565). กรดซาลิซิลิ (salicylic acid). สืบค้นจาก https://www.siamchemi.com

ณัฐจรีย์ จิรัคกุล และคณะ. สารตกค้างในผักที่วางจำหน่ายในต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 6. 424-427.

นภาพร เชี่ยวชาญและคณะ. โครงการศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาหารกลุ่มผักและผลไม้กรณีสารเคมีเจือปนในอาหาร. ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการสถาบันคลังสมองของชาติ.(RD001)01 22-25.

นิชนันท์ ธรรมวัฒน์. (26 สิงหาคม 2565). ซาลิซิลิก...กรดร้ายอันตราย...ตายผ่อนส่ง. รู้จักกินรู้จักใช้ได้ประโยชน์. สืบค้นจาก http:l/ecurriculum.my.ac.th

เรนู จุลศรี. อันตรายแฝงในอาหาร. Rชีววารสาร. 3(2) 2.

ศากุน เอี่ยมศิลา และคณะ. สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย เอกสารเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ. 8(6) 1-4.

อัษฏาวุธ บังชุม. อันตรายที่เจือปนอยู่ในอาหาร. Rชีววารสาร. 3(2) 6-8.

National Food Institute. (28 สิงหาคม 2565). สารกันบูดในน้ำตองผัก. สืบค้นจาก https://oryor.com/oE0%B8%

AD%E0B89A2/detailmedia printing/848

Nfitr966. (28 สิงหาคม 2565). สารกันบูดในน้ำผักดองผลไม้ดอง. สืบค้นจาก http://www.blogth.com/blog/

Colum/Helth/4583.html กันยายน),6-8

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-24